Pravidlá pretekov

Pravidlá preteku

Pravidlá registrácie:

 1. Všetci pretekári sú povinní uvádzať v registračnom formulári úplné a pravdivé údaje. Nesprávne uvedenie dátumu narodenia do registračného formulára ma za následok diskvalifikáciu bez nároku vrátenia štartovného.
 2. Kapitáni družstiev nesmú uvádzať v registračnom formulári u svojich členov družstva svoj vlastný email a svoje telefónne číslo. Každý člen družstva musí mať v registračnom formulári uvedený svoj vlastný email a telefónne číslo.

Všeobecné pravidlá (pre všetky disciplíny, pre všetky štartové vlny

 1. Pretekári bežia v rôznych štartových vlnách v skupinách maximálne po 300 bežcov v každej vlne. Prvá vlna je BEST vlna a začína o 12.00hod. Ostatné vlny, ktoré začínajú po 12:30 sú PUBLIC vlny. Štartovné vlny nasledujú po sebe zvyčajne v 30 minútových intervaloch, ale interval sa môže skrátiť na 15 minút. Vyhodnotenie výsledných časov neprebieha zvlášť pre BEST vlnu a zvlášť pre všetky PUBLIC vlny, ale vyhodnocuje sa celkový čas zo všetkých traja najlepší Muži, tri najlepšie ženy a prvé družstvo. Výhoda BEST vlny je v tom, že ideš v prvej línii a je trať prázdnejšia.
 2. Pretekári musia bežať v tej časovej vlne, do ktorej sa zaregistrovali. Pokiaľ bude pretekár bežať v inej časovej vlne ako sa zaregistroval, tak bude diskvalifikovaný.
 3. Každý, kto odhodí odpadky po trase mimo občerstvovacích staníc bude diskvalifikovaný. Prosím, udržujte prírodu čistú a nech sa nemusíte hanbiť za svoje činy, myslíme to vážne.
 4. Pokuta za neprekonanie prekážky (okrem tých ktoré sú povinné, ich zoznam je uvedený nižšie) je vykonanie trestného cviku v počte 20 burpees bez rozdielu pohlavia a veku. Správne vykonanie cviku burpees pozostáva z plného kontaktu hrude pri zemi a úplného výskoku nad zemou tak, aby sa chodidlá nedotýkali zeme. Pred zahájením preteku bude prebiehať rozcvička, kde si všetky tieto cviky môžete vyskúšať.
 5. Prekážky sú rozdelené do dvoch základných skupín: povinné a nepovinné
 6. Povinné prekážky musia byť zdolané za každú cenu, na ľubovoľný počet pokusov, bez časového limitu a bez možnosti robenia trestného cviku.
 7. Nasledujúce prekážky sú povinné a musia byť prekonané bez možnosti robenia trestného cviku:
  a. Oheň
  b. Ťahanie betónového, dreveného, kovového, alebo iného závažia po zemi
  c. Nosenie drevených klátov
  d. Nosenie vriec s pieskom
  e. Nosenie pneumatiky
  f. Nosenie iných bremien
  g. Vodné priekopy a blato
  h. Plazenie pod ostnatým drôtom
  i. Iné
 8. Pretekár musí na všetkých nepovinných prekážkach urobiť aspoň jeden pokus o jej zdolanie ešte pred tým, než začne vykonávať trestný cvik. Nie je možne začať trestný cvik bez toho, aby sa pretekár danej prekážky ani len nedotkol.
  Jedinou výnimkou nepovinnej prekážky, kde sa jeden pokus vynecháva je vodná prekážka pre neplavcov. Neplavci oznámia traťovému rozhodcovi, že nevedia plávať a on im skontroluje vykonanie trestných cvikov. Neplavci dostanú dvojnásobný trest ako zvyčajne býva.
  Niektoré nepovinné prekážky sa dajú zdolať iba na jeden pokus ako sú napr. chodenie po kladine, hod guľou do diaľky, lezecká stena atď
 9. Podvádzanie akýmkoľvek spôsobom má za následok okamžitú diskvalifikáciu. Nasledujúce sa považuje za podvádzanie:
  a. Nedodržiavanie stanovenej trasy preteku a používanie skratiek.
  b. Vykonanie neúplného trestného cviku čo sa týka počtu a jeho technického prevedenia.
  c. Používanie mechanických pomôcok na trase ako sú chytanie sa tyčiek vlajok na prekážkach, odrážať sa nohami, či pridržiavať sa rukami podperných tyčiek pri plazení ostnatým drôtom, chytanie sa zvončeka pri lezeckej stene a pri Tirolskom traverze.
  d. Ponechanie a zahodenie na trase akejkoľvek súčasti odevu s ktorým pretekár pôvodne vyštartoval. Každá súčasť odevu a výstroje musí prejsť cez všetky prekážky a nič nesmie zostať ponechané na trase. Myslí sa tým aj camelbag, vlajky, ozdoby, parochne, masky, kostými atď.
  e. Vynechanie prekážok prebehnutím vedľa nich
  f. Bežanie bez štartového čísla, alebo úmyselne zakrytie, skrytie a odloženie štartového čísla.
  g. Ak muži použijú bremeno určené pre ženy.
  h. Ak muži použijú pomocné stupne na vysokej stene určené iba pre ženy.
  i. Oblepenie časového čipu nepriepustnou lepiacou páskou (duct tape – strieborná lepiaca páska) za účelom zamedzenia jeho straty, alebo spôsobenie nefunkčnosti úmyselným poškodením chipu ako takého.
  j. Verbálne alebo fyzické napadnutie dobrovoľníkov, organizátorov, štartujúcich alebo akéhokoľvek zúčastneného personálu SLAVIC Race.
 10. Pokiaľ pretekár stratí svoj časomerný chip musí ihneď v cieli informovať o tom časomierovú spoločnosť. Takýto pretekár nebude mať oficiálny čas potvrdený až kým ho schváli/neschváli Riaditeľ preteku. Bude musieť taktiež uhradiť poplatok za neodovzdanie čipu vo výške 50eur.
 11. SLAVIC Race si vyhradzuje právo preveriť všetky videá a fotografie z preteku a na základe ich zistení zmeniť výsledky, alebo diskvalifikovať pretekárov.

Špecifické pravidlá pre BEST vlny:

 1. Pretekár BEST vlny nemôže prijať akúkoľvek pomoc “z vonku”. Pokiaľ pretekár prijme akúkoľvek pomoc od osôb, ktoré nesúťažia napr. diváci, člen servisného, alebo podporného teamu včítane oficiálnej zdravotnej pomoci na trati napr: rýchlo obväz, Advil, ľadový obklad, podanie pitnej vody z obecenstva, alebo niekto z divákov mu pomôže a podá ruku pri prekonávaní prekážky, tak potom pretekár stratí nárok na finančné a vecné ceny a bude mu pridelený iba neoficiálny čas. Dostane iba medailu a tričko. Pretekár BEST vlny nebude penalizovaný za verbálnu komunikáciu so zdravotníckym personálom a za obdržanie akejkoľvek pomoci od ostatných spolupretekárov.
 2. Pokiaľ sa pri dodatočnej video kontrole zistí, že BEST pretekár neurobil správne trestný cvik, tak bude penalizovaný 30 sekundami za každý nesprávny cvik.
 3. Akékoľvek protesty pretekárov ohľadne predbežných výsledkov, pravidiel, trasy alebo sťažnosti na chovanie a konanie iných pretekárov je možné podať do jednej hodiny po ich dobehnutí do cieľa. Protesty sa podávajú písomne priamo organizátorom preteku.

FAIR PLAY

Všetkým nám ide o zábavu – žiadna sekunda, či výsledok nestoja za to, aby sme zranili iných bežcov. Pretekáme v najťažšom terénnom prekážkovom behu, kde je umenie prekonať prekážky v čo najlepšom čase, ale aj seba samého. Účastníci sa musia správať športovo a umožniť rýchlejším účastníkom, aby ich predbehli bez prekážania. Silnejší môžu pomôcť slabším.